niedziela, 10 stycznia 2021

Polityka prywatności i regulamin strony

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SHIRAJA


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Spis treści


 1. Ilekroć w dokumencie niniejszym pojawią się następujące sformułowania, należy je rozumieć w sposób wskazany poniżej: 

  1. Shiraja lub sprzedawca – Ewa Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shiraja Ewa Kowalska, Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz, NIP: 8842420600, REGON: 021331806,

  2. adres e-mail sprzedawcy – poczta elektroniczna sprzedawcy, działająca pod adresem: shiraja@wp.pl,

  3. dostawca – to podmiot, który dostarcza produkt lub przesyłkę od sprzedawcy do klienta lub z powrotem,

  4. inne platformy sprzedażowe – inne niż strona internetowa Shiraja platformy teleinformatyczne, na których klient może zapoznać się lub kupić produkty sprzedawcy, w tym działające pod adresami: www.artyferia.pl/, https://artillo.pl/, https://art-madam.pl/, https://www.kuferart.pl/,

  5. klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ale umożliwiającą zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży lub umów o dzieło), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć ze sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę o dzieło, korzystająca ze strony internetowej Shiraja,

  6. konsumentklient będący osobą fizyczną, dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

  7. media społecznościowe – platformy teleinformatyczne, inne niż strona internetowa Shiraja, działające w formie strony internetowej lub aplikacji internetowej, za pośrednictwem których sprzedawca i klient mogą się m.in. kontaktować oraz za pomocą których sprzedawca lub klient mogą udostępniać, oceniać i komentować produkty. Do mediów społecznościowych należą m.in. te działające pod adresem: www.facebook.com oraz www.instagram.com,

  8. partner sprzedawcy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z którym Shiraja zawarła umowę, na mocy której będzie informowała klientów, którzy wyrażą na to zgodę, o ofercie handlowej obowiązującej u tego podmiotu,

  9. polityka prywatności – niniejszy dokument, określający zasady ochrony danych osobowych i zarządzania plikami cookies u sprzedawcy, a także regulamin strony internetowej Shiraja. Regulamin strony internetowej Shiraja jest dokumentem odrębnym od regulaminu sprzedaży,

  10. produkt – rzecz ruchoma, oferowana przez sprzedawcę w ramach umowy sprzedaży lub wykonywana w ramach umowy o dzieło,

  11. przedsiębiorca – klient niebędący konsumentem,

  12. przesyłkaprodukt zapakowany i wysłany lub gotowy do wysłania do klienta, na podstawie złożonego przez niego zamówienia,

  13. regulamin sprzedaży – regulamin sprzedaży sprzedawcy, przewidujący sposób realizowania przez niego umów sprzedaży i umów o dzieło,

  14. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  15. strona internetowa Shiraja – platforma teleinformatyczna, działająca pod adresem https://shiraja.blogspot.com/, poprzez którą można kontaktować się ze Shiraja, zapoznać się z produktami oferowanymi przez Shiraja oraz na której Shiraja umieszcza inne informacje,

  16. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, na skutek złożenia przez klienta zamówienia,

  17. umowa o dzieło – umowa zgodnie z którą sprzedawca wykona na rzecz klienta wskazany przez klienta produkt, wytworzony według specyfikacji klienta lub mający służyć zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  1. usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,


§ 2

Informacje wstępne


 1. Dokument niniejszy określa zasady funkcjonowania strony internetowej Shiraja, w tym:

  1. zasady ogólne funkcjonowania strony internetowej Shiraja,

  2. zasady wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną przez sprzedawcę,

  3. zasady składania reklamacji na usługi świadczone drogą elektroniczną i ich rozpatrywania przez sprzedawcę,

  4. inne prawa i obowiązki sprzedawcy i klientów,

  5. zasady korzystania z plików cookies na stronie internetowej Shiraja,

  6. zasady ogólne przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę,

 1. Uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu i w sposób opisany w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „polityką prywatności”. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych osób, korzystających ze strony internetowej, działającej pod adresem https://shiraja.blogspot.com/.

 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia politykę prywatności klientom, a także, na ich żądanie, udostępnia ją w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści polityki prywatności za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

 3. Na Państwa prośbę wyjaśnimy znaczenie poszczególnych postanowień niniejszej polityki prywatności.

 4. Osobne zasady ochrony danych osobowych mogą obowiązać w mediach społecznościowych, do których stron linki mogą znajdować się na stronie internetowej Shiraja, w innych platformach sprzedażowych, u dostawców oraz u podmiotów, za pośrednictwem których następuje płatności – uprzejmie prosimy o zapoznanie się przez Państwa z zasadami ochrony danych, które obowiązują u wyżej wskazanych podmiotów.

 5. Klient zobowiązuje się nie wykorzystywać adresu e-mail sprzedawcy, strony internetowej Shiraja ani żadnej jej części, jak również jakichkolwiek innych elektronicznych i teleinformatycznych platform używanych przez sprzedawcę (w tym mediów społecznościowych), w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz do niedostarczania za ich pośrednictwem jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.


§ 3

Podmioty administrujące Państwa danymi osobowymi


 1. Administratorem, który przetwarza Państwa dane osobowe jest Ewa Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shiraja Ewa Kowalska, Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz, NIP: 8842420600, REGON: 021331806, inaczej zwana w dalszej części polityki prywatności sprzedawcą lub Shiraja.

 2. W zakresie płatności administratorami Państwa danych osobowych są podmioty obsługujące te płatności. W przypadku Państwa aktywności w mediach społecznościowych lub innych platformach sprzedażowych administratorami Państwa danych osobowych w tym zakresie są zaś podmioty prowadzące dane media lub platformy.


§ 4

Kontakt z administratorem


 1. Z wyżej wskazanym administratorem danych osobowych – sprzedawcą, mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jak i innych kwestiach poprzez:

  1. adres e-mail sprzedawcy,

  2. drogę pocztową na adres sprzedawcy: Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz,

  3. media społecznościowe.

  4. telefon pod numerem 668358895


§ 5

Przepisy, zgodnie z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe


 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 2. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się do nas na jeden ze sposobów wskazanych w § 4 powyżej lub zapoznać się z aktami prawnymi, wskazanymi w ust. 1 powyżej.

 3. Dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie których administratorem jest sprzedawca, będą posiadać tylko osoby upoważnione przez sprzedawcę zgodnie z niniejszą polityką prywatności i będą one przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa oraz polityką prywatności.


 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, JAKIE DANE PRZETWARZAMY, CELE I CZAS PRZETWARZANIA


§ 6

Podstawy, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe


 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (które wynikają z art. 6 ust. 1 RODO):

  1. osoba (czyli Państwo), której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


§ 7

Dane osobowe, które są przez nas przetwarzane


 1. To jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy zależy od tego w jakiej relacji w stosunku do Sprzedawca Państwo pozostają – zasadniczo można zaś wyróżnić siedem grup takich relacji, które zostały opisane w paragrafach od 8 do 14 poniżej. Praktycznie wszystkie przetwarzane przez nas dane to tzw. dane zwykłe, chyba że w komentarzu na stronie internetowej Shiraja, innej platformie sprzedażowej, mediach społecznościowych lub w wiadomości do sprzedawcy, wstawią Państwo informacje (czego nie wymagamy i nie zalecamy) ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, Państwa dane genetyczne lub biometryczne. Najczęściej przetwarzamy przy tym Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy (np. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – z czym mogą się Państwo zapoznać w punkcie 1.2. § 6 polityki prywatności) oraz w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (punkt 1.6. § 6 polityki prywatności).

 2. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jeżeli odmówią Państwo podania danych osobowych m.in. wykonanie umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży i o dzieło) ze sprzedawcą może okazać się niemożliwe, podobnie jak niemożliwe może się okazać wypełnienie innych praw i obowiązków Państwa lub sprzedawcy i innych podmiotów.


§ 8

Dane osobowe klientów dokonujących zakupów bez zalogowania na konto


 1. W zakresie klientów dokonujących zakupów bez zalogowania na konto, przetwarzamy następujące dane osobowe, które należą do Państwa:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. płeć,

  4. numer telefonu,

  5. adres IP,

  6. adres e-mail,

  7. adresy zamieszkania/do doręczeń (standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj),

  8. firmę (w przypadku przedsiębiorców),

  9. numer NIP (w przypadku przedsiębiorców),

  10. adresy siedziby (w przypadku przedsiębiorców) - standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj,

  11. numer rachunku bankowego,

  12. zdjęcia, przekazane w celu wykonania dzieła,

  13. pseudonim „nick”.

 2. Wyżej wskazane w ustępie 1 dane osobowe, przetwarzamy w następujących celach:

  1. wykonanie umowy sprzedaży, umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa przetwarzania dla tego celu: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - § 6 punkt 1.2. polityki prywatności),

  2. przesyłanie informacji o działaniach podejmowanych przez sprzedawcę, inna działalność informacyjna (podstawa przetwarzania dla tego celu: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz - § 6 punkt 1.2. i 1.6. polityki prywatności),

  3. czynności analityczne (podstawa przetwarzania dla tego celu: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - § 6 punkt 1.6. polityki prywatności).


§ 9

Przekazywanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim


 1. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji uzasadnionych interesów administratora danych lub gdy konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym z punktów 1.1.-1.6. § 6 polityki prywatności). Nawet wówczas jednak przekazujemy te dane z zachowaniem zasady adekwatności, czyli przesyłamy tylko niezbędne w danym przypadku dane, nie zaś wszystkie znajdujące się w naszym posiadaniu.

 2. Dane osobowe mogą być przekazane w szczególności następującym podmiotom: partnerom sprzedawcy (gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nich oferty), dostawcom, organom administracji i instytucjom państwowym (takim jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, Krajowy Rejestr Sądowy), zleceniobiorcom, pracownikom, kontrahentom, innym podmiotom wykonującym dla sprzedawcy usługi (kancelarii prawnej, obsłudze księgowej).

 3. Jeżeli sprzedawca posiada partnerów, ich lista będzie stanowić załącznik do polityki niniejszej.


§ 10

Przekazywanie Państwa danych do krajów spoza EOG lub do organizacji międzynarodowych, profilowanie, automatyzacja decyzji


Choć my nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, nie są one przez nas profilowane i nie podejmuje się na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany, to jednak Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, profilowane lub mogą być podejmowane na ich podstawie decyzje w sposób automatyczny przez podmioty obsługujące płatności lub zarządzające mediami społecznościowymi, innymi platformami sprzedażowymi, dostawcy lub podmioty obsługujące płatności, co mogą Państwo sprawdzić w zasadach przetwarzania danych osobowych, obowiązujących u tych podmiotów.


§ 11

Prawa przysługujące osobom, których dane osobowe przetwarza sprzedawca


 1. Jeżeli przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich bezpłatnej kopii,

  2. sprostowania danych osobowych,

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (przy czym mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy administrator danych: jest w posiadaniu nieprawidłowych danych bądź przetwarza dane bez podstawy prawnej do ich przetwarzania, a także w przypadku Państwa sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych lub gdy nie chcą Państwo żądać usunięcia danych z uwagi na późniejszą możliwość wystąpienia potrzeby ich wykorzystania przy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń),

  4. żądania usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,

  5. przenoszenia danych do innego podmiotu,

  6. sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, wobec przetwarzania danych na podstawie wskazanej w punktach 1.5. i 1.6. § 6 polityki prywatności,

  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/) lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez administratora,

  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie wskazanej w punkcie 1.1. § 6 polityki prywatności lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.


§ 12

Terminy rozpatrywania i wykonywania żądań


       1. Co do zasady rozpatrujemy i wykonujemy żądania osoby, której dane są przetwarzane, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż miesiąc, chyba że przepisy prawa przewidują termin krótszy.

       2. W razie wystąpienia potrzeby przedłużenia ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby, której dane są przetwarzane, informujemy taką osobę o przedłużeniu terminu.

       3. W razie spełnienia żądania osoby informujemy ją o tym, w wyżej wskazanych terminach.

       4. W razie zaistnienia podstaw do odmowy spełnienia żądania osoby, informujemy taką osobę w wyżej wskazanych terminach o:

  1. negatywnym rozpatrzeniu żądania,

  2. prawach przysługujących takiej osobie w związku z odmową.

 1. Jeżeli żądania zgłosiła osoba, której danych nie przetwarzamy, informujemy taką osobę o nieprzetwarzaniu jej danych, w wyżej wskazanych terminach.

 2. Jeżeli nie podejmiemy działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 13

Czas, przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe i sposoby ich usunięcia


 1. Jeżeli chodzi jednak o nas w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Państwa zgody (punkt 1.1. § 6 powyżej), dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta, chyba że upłynął termin o jakim mowa w ust. 3.

 2. Wszelkie dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla jakich zostały pobrane.

 3. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, są one przetwarzane przez sprzedawcę przez okres przedawnienia roszczeń (najczęściej 2 lata od daty wymagalności roszczenia), mogą być jednak przetwarzane dłużej w przypadkach, gdy:

  1. przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać sprzedawcę do ich dalszego przetwarzania;

  2. na wypadek, gdyby zgłaszane były wobec administratora jakiekolwiek roszczenia bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 2 lata.

 4. Po zakończeniu przetwarzania danych, gdy wymagają tego przepisy, sprzedawca usuwa te dane w sposób zapewniający brak możliwości ich odtworzenia, w tym w szczególności:

  1. dane przechowywane na nośnikach elektronicznych i informatycznych oraz w sieci Internet usuwa w sposób ostateczny (w razie konieczności stosując magnetyczne czyszczenie nośników),

  2. dane przechowywane w formie papierowej niszczy w niszczarce, o małych wycinkach, zgodnych z wymogami RODO lub niszczy poprzez spalenie. Z procedury usuwania danych sprzedawca sporządza protokół.


 1. INFORMACJE O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


§ 14

Aspekty techniczne funkcjonowania strony internetowej Shiraja


 1. Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Shiraja klient powinien posiadać urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internetu oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript, takiej jak m.in.: Google Chrome w wersji numer 24 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji numer 14 lub nowszej, Internet Explorer w wersji numer 11 i nowszej – Microsoft Edge, Safari w wersji numer 10 lub nowszej.

 2. Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa sprzedawca niniejszym informuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem strony internetowej Shiraja, adresu e-mail sprzedawcy, innych platform sprzedażowych lub mediów społecznościowych, należy zaliczyć m.in.: wirusy komputerowe, próby wyłudzeń, kradzież danych osobowych, kradzież środków pieniężnych, programy szpiegujące, a nadto wszelkie inne bezprawne działania osób trzecich, które mogą się skończyć szkodą materialną lub niematerialną po stronie klienta.

 3. Sprzedawca, w dostępnym mu zakresie, podejmuje wszelkie zgodne z prawem działania w celu zminimalizowania ryzyka wskazanego w ust. 2 powyżej. Dodatkowe informacje w tym zakresie, każdy może uzyskać po wysłaniu w tym przedmiocie zapytania do sprzedawcy.


§ 15

Zasady ogóle świadczenia usług drogą elektroniczną


 1. Podczas korzystania ze strony internetowej Shiraja klient korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana m. in. gdy klient zaprzestanie korzystać ze strony internetowej Shiraja lub gdy skutek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Sprzedawca zapewnia działanie strony internetowej, którą się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie klientowi:

  1. w razie, gdy wymaga tego właściwość usługi:

   1. korzystanie przez klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tą usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,

   2. jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi.

  2. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.


§ 16

Komentarze


 1. Klient ma możliwość dodania w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Shiraja komentarza. Komentarze muszą spełniać wymogi wskazane w niniejszym dokumencie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dokumentu niniejszego.


§ 17
Warunki reklamacji

 

   1. Wszelkie reklamacje na usługi świadczone drogą elektroniczną mogą być składane przez klientów do sprzedawcy, w tym na jeden ze sposób wskazanych w dokumencie niniejszym.

   2. Sprzedawca odpowiada na wszystkie reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania, w sposób umożliwiający klientowi zapoznanie się z odpowiedzią sprzedawcy w tym terminie.

   3. W reklamacji zaleca się dokładne określenie występującego problemu.

   4. Przedsiębiorcom nie przysługuje prawo do reklamacji, o jakiej mowa w paragrafie niniejszym, a sprzedawca nie ponosi wobec nich jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.


 1. PLIKI COOKIES


§ 18

Rodzaje i zastosowania plików cookies na stronie internetowej Shiraja


    1. W funkcjonowaniu strony internetowej Shiraja sprzedawca wykorzystuje tzw. pliki cookies (inaczej „ciasteczka”). Pliki te zbierają informację o takich danych klientów odwiedzających i przeglądających stronę internetową Shiraja jak: adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, częstości wizyt, rozdzielczości i ustawieniach ekranu, personalnych ustawieniach klienta, np. w zakresie co do konta. Strona internetowa Shiraja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, poza tymi które zgromadzone są plikach cookies. Wszelkie informacje zbierane przez sprzedawcę poprzez pliki cookies wykorzystywane są tylko w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania strony internetowej Shiraja.

    2. Zasadniczo rozróżnia się dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają na urządzeniu klienta do czasu obecności na danej stronie internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają zaś na urządzeniu klienta aż do czasu ich ręcznego usunięcia przez niego.

    3. Sprzedawca przy działalności strony internetowej korzysta zarówno z sesyjnych plików cookies jak i stałych plików cookies.

    4. Żadne z używanych przez stronę internetową sprzedawcy plików cookies nie są szkodliwe dla urządzeń klientów, ani nie pozwalają na ich identyfikację. Nie zmieniają również ustawień urządzeń czy oprogramowania należącego do klienta.

    5. W przypadku, gdy klient nie wyraża zgody funkcjonowanie na jego urządzeniu plików cookies może nie wyrazić zgody na ich działanie, usunąć je ręcznie lub wyłączyć możliwość ich zapisywania w opcjach swojej przeglądarki internetowej, co może jednak wpłynąć na utrudnienie w korzystaniu ze strony internetowej Shiraja, jakość usług elektronicznych świadczonych przez sprzedawcę i inne strony. Poniższe linki pokazują jak wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

  1. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  2. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  3. Opera: https://help.opera.com/en/latest/

  4. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  5. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  7. Android: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  8. Windows Phone: http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

 1. Właściciele poszczególnych stron internetowych, do których linki znajdują się na stronie internetowej Shiraja mogą używać plików cookies na innych zasadach, wskazanych w ich własnych politykach prywatności.


 1. DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


§ 19


 1. Konsumentowi, jeżeli wejdzie on w spór ze sprzedawcą, przysługują poza postępowaniem sądowym także następujące, przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania tych sporów:

  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez polubowny sąd działający przy Inspekcji Handlowej (kontakt m.in.: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/) lub Izbie Gospodarki Elektronicznej (kontakt m.in. www.mediacjeeizby.pl)

  2. wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, kontakt m.in. https://wiih.ibip.wroc.pl/public/.

 1. Konsument może skorzystać także z:

  1. bezpłatnej pomoc organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak:

   1. Federacja Konsumentów (kontakt m.in: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl, 800 007 707),

   2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (kontakt m.in.: porady@dlakonsumentow.pl, http://www.konsumenci.org/).

  2. pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, która jest również bezpłatna i której szczegółowe zasady dostępne są w siedzibach rzeczników lub na ich stronach internetowych,

 1. Inne porady konsument może także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem www.uokik.gov.pl.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 20

Zmiana polityki prywatności, jej moc obowiązująca


  1. Zmiana polityki prywatności nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron, ani inne okoliczności, mające miejsce przed wejściem zmiany w życie, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Polityka prywatności niniejszy w żadnym miejscu nie ogranicza praw konsumentów, uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulacjami niniejszej polityki prywatności a przepisami prawa powszechnie obowiązującego, odnoszącymi się do konsumentów, stosować należy wyłącznie przepisy prawa.

  3. Wszelkie spory między przedsiębiorcą a sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę sprzedawcy, a właściwe dla tych sporów jest prawo polskie. Właściwość sądów i prawa w sporach między sprzedawcą a konsumentami wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Polityka niniejsza w żadnym miejscu nie ogranicza praw konsumentów, uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulacjami niniejszej polityki a przepisami prawa powszechnie obowiązującego, odnoszącymi się do konsumentów, stosować należy wyłącznie przepisy prawa.

  5. Niniejsza polityka prywatności każdorazowo zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu oraz linki do wcześniejszych wersji.

  6. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 03.01.2020 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz