niedziela, 10 stycznia 2021

Klauzula Informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SHIRAJA EWA KOWALSKA


Szanowni Państwo,


niniejszym uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu i w sposób opisany poniżej.

Administratorem, który przetwarza Państwa dane osobowe Ewa Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shiraja Ewa Kowalska, Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz, NIP: 8842420600, REGON: 021331806 (zwana dalej Administratorem danych). Z wyżej wskazanym Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych, przez e-mail: shiraja@wp.pl lub pod numerem telefonu: 668358895.

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (które wynikają z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej również: RODO):

 1. osoba (czyli Państwo), której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które należą do Państwa, i dla których podstawa przetwarzania wynika z jednego z punktów 1-6, wymienionych powyżej:

  • imię,

  • nazwisko,

  • płeć,

  • numer telefonu,

  • adres IP,

  • adres e-mail,

  • adresy zamieszkania/do doręczeń (standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj),

  • firmę (w przypadku przedsiębiorców),

  • numer NIP (w przypadku przedsiębiorców),

  • adresy siedziby (w przypadku przedsiębiorców) - standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj,

  • numer rachunku bankowego,

  • zdjęcia, przekazane w celu wykonania dzieła,

  • pseudonim „nick”.

To z których Państwa danych wskazanych powyżej przetwarzamy, zależy od tego na czym polega nasza relacja z Państwem. Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych to tzw. dane zwykłe – wszystkie inne dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody. Jeżeli zgoda nie jest wymagana dane zwykłe najczęściej przetwarzamy w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa wniosek, przed zawarciem umowy. W związku z tym podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem zawarcia umowy i prawidłowego wykonania umowy przez Administratora. Jeżeli odmówią Państwo podania danych osobowych, wykonanie umowy może okazać się niemożliwe.

Uprzejmie informujemy przy tym, iż choć my nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, nie są one przez nas profilowane i nie podejmuje się na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany to jednak Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, profilowane lub mogą być podejmowane na ich podstawie decyzje w sposób automatyczny przez podmioty pośredniczące w relacjach pomiędzy nami a Państwem, w szczególności jeżeli kontakt odbywa się drogą elektroniczną np. przez portal Facebook.

Jeżeli chodzi jednak o nas w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Państwa zgody (punkt 1 powyżej), dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, są one przetwarzane przez Administratora danych przez okres przedawnienia roszczeń umownych i innych (najczęściej 2 lub 3 lata od daty zawarcia lub wykonania umowy), mogą być jednak przetwarzane dłużej w przypadkach, gdy:

 • przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich dalszego przetwarzania;

 • na wypadek, gdyby zgłaszane były wobec Administratora danych jakiekolwiek roszczenia bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 3 lata.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych lub gdy konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym z punktów 1-6 powyżej), nawet wówczas jednak przekazujemy te dane z zachowaniem zasady adekwatności. Dane te mogą być przekazane następującym podmiotom: organom administracji i instytucjom państwowym, takim jak kontrahentom, organom administracji i instytucjom państwowym (takim jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, Krajowy Rejestr Sądowy), innym podmiotom wykonującym dla administratora usługi (kancelarii prawnej, obsłudze księgowej).

Informujemy przy tym, iż w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

 • sprostowania danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych (przy czym mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Administrator danych: jest w posiadaniu nieprawidłowych danych bądź przetwarza dane bez podstawy prawnej do ich przetwarzania, a także w przypadku Państwa sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych lub gdy nie chcą Państwo żądać usunięcia danych z uwagi na późniejszą możliwość wystąpienia potrzeby ich wykorzystania przy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń),

 • żądania usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,

 • przenoszenia danych do innego podmiotu,

 • sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, wobec przetwarzania danych wskazanych w punktach 5 i 6 powyżej,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie wskazanej w punkcie 1 powyżej lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie mogą się Państwo zapoznać z naszym regulaminem i polityką prywatności – można je otrzymać chociażby zwracając się w tym przedmiocie do Administratora danych.


Z poważaniem


Shiraja Ewa Kowalska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz