wtorek, 19 stycznia 2021

Testuję szkliwa Amaco

 Dzisiaj przychodzę do Was z dwoma zielonymi miseczkami. Szkliwa amerykańskiej firmy Amaco. Miseczki z szarej gliny przypominającej beton wypalone na kamionkę. Idealne na poranną owsiankę. Średnica 15cm i 12cm.

niedziela, 17 stycznia 2021

Seledynowo-bursztynowy

 Zostało mi jeszcze kilka liści z tamtego roku, więc szkliwię i wypalam. Ten jest spory- 31cmx17cm. Idealny jako patera na ciasto lub dekoracja sama w sobie. Użyte szkliwa spożywcze w kolorze seledynowego turkusu i bursztynu. Ciężko będzie mi się z nim rozstać 🙃.

środa, 13 stycznia 2021

Zielono mi...

 Witajcie kochani.

Dzisiaj trochę wiosennych kolorów Wam przynoszę. 

Ceramiczny talerzyk w kształcie liścia klonu w wiosennej zieleni. wtorek, 12 stycznia 2021

Lubicie turkusy????

 Lubicie turkusy? Ja bardzo. To moje ulubione kolory. Lubię je same lub w połączeniu np. z szarościami czy fuksją.

Dzisiaj pokażę Wam kilka prac w tym kolorze. Ceramiczne dekoracje oraz makramę. 

 


niedziela, 10 stycznia 2021

Klauzula Informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SHIRAJA EWA KOWALSKA


Szanowni Państwo,


niniejszym uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu i w sposób opisany poniżej.

Administratorem, który przetwarza Państwa dane osobowe Ewa Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shiraja Ewa Kowalska, Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz, NIP: 8842420600, REGON: 021331806 (zwana dalej Administratorem danych). Z wyżej wskazanym Administratorem danych mogą się Państwo skontaktować, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych, przez e-mail: shiraja@wp.pl lub pod numerem telefonu: 668358895.

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków (które wynikają z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej również: RODO):

 1. osoba (czyli Państwo), której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Przetwarzamy następujące dane osobowe, które należą do Państwa, i dla których podstawa przetwarzania wynika z jednego z punktów 1-6, wymienionych powyżej:

  • imię,

  • nazwisko,

  • płeć,

  • numer telefonu,

  • adres IP,

  • adres e-mail,

  • adresy zamieszkania/do doręczeń (standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj),

  • firmę (w przypadku przedsiębiorców),

  • numer NIP (w przypadku przedsiębiorców),

  • adresy siedziby (w przypadku przedsiębiorców) - standardowo: ulica lub miejscowość, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miasto siedziby poczty, kraj,

  • numer rachunku bankowego,

  • zdjęcia, przekazane w celu wykonania dzieła,

  • pseudonim „nick”.

To z których Państwa danych wskazanych powyżej przetwarzamy, zależy od tego na czym polega nasza relacja z Państwem. Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych to tzw. dane zwykłe – wszystkie inne dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody. Jeżeli zgoda nie jest wymagana dane zwykłe najczęściej przetwarzamy w celu wykonania umowy oraz podjęcia działań na Państwa wniosek, przed zawarciem umowy. W związku z tym podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem zawarcia umowy i prawidłowego wykonania umowy przez Administratora. Jeżeli odmówią Państwo podania danych osobowych, wykonanie umowy może okazać się niemożliwe.

Uprzejmie informujemy przy tym, iż choć my nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, nie są one przez nas profilowane i nie podejmuje się na podstawie podanych przez Państwa danych osobowych decyzji w sposób zautomatyzowany to jednak Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, profilowane lub mogą być podejmowane na ich podstawie decyzje w sposób automatyczny przez podmioty pośredniczące w relacjach pomiędzy nami a Państwem, w szczególności jeżeli kontakt odbywa się drogą elektroniczną np. przez portal Facebook.

Jeżeli chodzi jednak o nas w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Państwa zgody (punkt 1 powyżej), dane osobowe mogą być przetwarzane, dopóki zgoda nie zostanie cofnięta. Jeżeli Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy, są one przetwarzane przez Administratora danych przez okres przedawnienia roszczeń umownych i innych (najczęściej 2 lub 3 lata od daty zawarcia lub wykonania umowy), mogą być jednak przetwarzane dłużej w przypadkach, gdy:

 • przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich dalszego przetwarzania;

 • na wypadek, gdyby zgłaszane były wobec Administratora danych jakiekolwiek roszczenia bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres przedawnienia tych roszczeń, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, jeżeli okres przedawnienia jest dłuższy niż 3 lata.

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych lub gdy konieczność taka wynika z obowiązujących przepisów prawa (w tym z punktów 1-6 powyżej), nawet wówczas jednak przekazujemy te dane z zachowaniem zasady adekwatności. Dane te mogą być przekazane następującym podmiotom: organom administracji i instytucjom państwowym, takim jak kontrahentom, organom administracji i instytucjom państwowym (takim jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy, Krajowy Rejestr Sądowy), innym podmiotom wykonującym dla administratora usługi (kancelarii prawnej, obsłudze księgowej).

Informujemy przy tym, iż w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

 • sprostowania danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych (przy czym mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy Administrator danych: jest w posiadaniu nieprawidłowych danych bądź przetwarza dane bez podstawy prawnej do ich przetwarzania, a także w przypadku Państwa sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych lub gdy nie chcą Państwo żądać usunięcia danych z uwagi na późniejszą możliwość wystąpienia potrzeby ich wykorzystania przy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń),

 • żądania usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,

 • przenoszenia danych do innego podmiotu,

 • sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację, wobec przetwarzania danych wskazanych w punktach 5 i 6 powyżej,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie wskazanej w punkcie 1 powyżej lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej firmie mogą się Państwo zapoznać z naszym regulaminem i polityką prywatności – można je otrzymać chociażby zwracając się w tym przedmiocie do Administratora danych.


Z poważaniem


Shiraja Ewa Kowalska

Regulamin Sprzedaży

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

SHIRAJA


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Definicje

 

 1. Ilekroć w regulaminie niniejszym pojawią się następujące sformułowania, należy je rozumieć w sposób wskazany poniżej: 

  1. Shiraja lub sprzedawca – Ewa Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shiraja Ewa Kowalska, Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz, NIP: 8842420600, REGON: 021331806,

  2. adres e-mail sprzedawcypoczta elektroniczna sprzedawcy, działająca pod adresem: shiraja@wp.pl,

  3. dostawca – to podmiot, który dostarcza produkt lub przesyłkę od sprzedawcy do klienta lub z powrotem,

  4. inne platformy sprzedażowe – inne niż strona internetowa Shiraja platformy teleinformatyczne, na których klient może zapoznać się lub kupić produkty sprzedawcy, w tym działające pod adresami: www.artyferia.pl/, https://artillo.pl/, https://art-madam.pl/, https://www.kuferart.pl/, fb Shiraja, fb Ewa Kowalska

  5. klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ale umożliwiającą zawieranie ze sprzedawcą umów sprzedaży), a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć ze sprzedawcą umowę sprzedaży, korzystająca ze strony internetowej Shiraja,

  6. konsumentklient będący osobą fizyczną, dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

  7. media społecznościowe – platformy teleinformatyczne, inne niż strona internetowa Shiraja, działające w formie strony internetowej lub aplikacji internetowej, za pośrednictwem których sprzedawca i klient mogą się m.in. kontaktować oraz za pomocą których sprzedawca lub klient mogą udostępniać, oceniać i komentować produkty. Do mediów społecznościowych należą m.in. te działające pod adresem: www.facebook.com oraz www.instagram.com,

  8. partner sprzedawcy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z którym Shiraja zawarła umowę, na mocy której będzie informowała klientów, którzy wyrażą na to zgodę, o ofercie handlowej obowiązującej u tego podmiotu,

  9. polityka prywatności – niniejszy dokument, określający zasady ochrony danych osobowych i zarządzania plikami cookies u sprzedawcy, a także regulamin strony internetowej Shiraja. Regulamin strony internetowej Shiraja jest dokumentem odrębnym od regulaminu sprzedaży,

  10. produkt – rzecz ruchoma, oferowana przez sprzedawcę w ramach umowy sprzedaży,

  11. przedsiębiorca – klient niebędący konsumentem,

  12. przesyłkaprodukt zapakowany i wysłany lub gotowy do wysłania do klienta, na podstawie złożonego przez niego zamówienia,

  13. regulamin sprzedaży – regulamin sprzedaży sprzedawcy, przewidujący sposób realizowania przez niego umów sprzedaży,

  14. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  15. strona internetowa Shiraja – platforma teleinformatyczna, działająca pod adresem https://shiraja.blogspot.com/, poprzez którą można kontaktować się ze Shiraja, zapoznać się z produktami oferowanymi przez Shiraja oraz na której Shiraja umieszcza inne informacje,

  16. umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem, na skutek złożenia przez klienta zamówienia,

  17. usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  18. zamówieniezłożone sprzedawcy oświadczenie woli klienta, iż zamierza on zawrzeć z nim umowę sprzedaży, zawierające wskazanie jakie produkty mają być przedmiotem umowy sprzedaży i inne elementy istotne dla danej umowy sprzedaży (sposób płatności, dostawa itp.).


§ 2

Cele regulaminu, podstawowe prawa i obowiązki stron, administratorzy danych osobowych

 

 1. Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia przez sprzedawcę działalności gospodarczej, w tym:

  1. zasady składania przez klienta zamówień,

  2. zasady zawierania umów sprzedaży,

  3. zasady zapłaty za produkty,

  4. zasady zwrotu zapłaconej ceny,

  5. zasady dostarczania przesyłek,

  6. zasady składania reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę,

  7. zasady odstępowania od umów zawieranych przez konsumenta,

  8. inne prawa i obowiązki sprzedawcy i klientów.

 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia regulamin klientom przed zawarciem umowy sprzedaży, a także, na ich żądanie, udostępnia go w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

 2. Na prośbę klienta sprzedawca wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu oraz umowy sprzedaży.

 3. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą, w celu zawierania umów sprzedaży oraz we wszelkich innych sprawach, w szczególności poprzez:

  1. adres e-mail sprzedawcy,

  2. drogę pocztową na adres sprzedawcy: Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz,

  3. media społecznościowe.

  4. telefon pod numerem 668358895

 1. Administratorem, który przetwarza dane osobowe klientów jest Ewa Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shiraja Ewa Kowalska, Bronów nr 13, 58-170 Dobromierz, NIP: 8842420600, REGON: 021331806.

 2. W zakresie płatności administratorami danych osobowych są podmioty obsługujące te płatności. W zakresie przesyłek administratorami danych są dostawcy. W przypadku aktywności klientów w mediach społecznościowych lub na innych platformach sprzedażowych administratorami danych osobowych klientów w tym zakresie są zaś podmioty prowadzące dane strony.

 3. Więcej szczegółów odnośnie przetwarzania danych osobowych u sprzedawcy, klient może znaleźć w polityce prywatności i regulaminie strony internetowej Shiraja lub w klauzuli informacyjnej sprzedawcy.


§ 3

Newsletter


 1. Jeżeli sprzedawca będzie udostępniał taką opcję klient ma możliwość zapisania się do newslettera, poprzez dokonanie odpowiednich czynności technicznych.

 2. Klient, który zapisał się do newslettera otrzymuje za jego pośrednictwem od sprzedawcy informacje o ofercie sprzedawcy, promocjach, i zmianach w tym zakresie.

 3. Klient ma w każdym momencie możliwość zrezygnowania z newslettera, poprzez wysłanie sprzedawcy informacji w tym zakresie. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie zaprzestaje wysyłania na adres e-mail klienta jakichkolwiek informacji handlowych w ramach newslettera.


§ 4

Komentarze


 1. Klient ma możliwość wyrażenia opinii o danym produkcie na stronie internetowej Shiraja, za pośrednictwem mediów internetowych lub w inny dostępny sposób.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub regulaminu niniejszego.


§ 5

Oferty od partnerów sprzedawcy


 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert handlowych od partnerów sprzedawcy.

 2. Klient ma w każdym momencie możliwość zrezygnowania ze zgody na otrzymywanie ofert handlowych od partnerów sprzedawcy, poprzez wysłanie sprzedawcy, informacji w tym zakresie. W takim przypadku sprzedawca niezwłocznie zaprzestaje wysyłania na adres e-mail klienta ofert handlowych od partnerów sprzedawcy.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY I UMOWY O DZIEŁO


§6

Procedura zawierania umów sprzedaży

 

  1. Klient może przeglądać produkty sprzedawcy, znajdujący się na stronie internetowej Shiraja, na innej platformie sprzedażowej (w sposób przewidziany przez tę stroną), w mediach społecznościowych lub w inny dostępny sposób.

  2. Klient może zakupić produkt, który nie został jeszcze sprzedany i jest dostępny w zasobach sprzedawcy, w chwili składania zamówienia przez klienta.

  3. W celu uzyskania informacji czy dany produkt jest dostępny u sprzedawcy klient może skierować do niego zapytanie:

  1. poprzez adres e-mail sprzedawcy,

  2. na stronie internetowej Shiraja,

  3. za pośrednictwem innych platform sprzedażowych,

  4. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 1. Jeżeli dany produkt jest dostępny u sprzedawcy, zgodnie z uzyskanymi od niego informacjami, klient może złożyć zapytanie co do jego ceny, chyba że cena została już uwidoczniona przy produkcie. Sprzedawca podaje ceny jednostkowe produktów w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Ceny zawsze uwidocznione są przy produkcie, jeżeli wystawiony jest on na sprzedaż.

 2. Aby złożyć zapytanie klient kontaktuje się ze sprzedawcą, na jeden ze sposób wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 3. W odpowiedzi na zapytanie sprzedawca podaje:

  1. cenę jednostkową w kwocie brutto, czyli zawierającą w sobie także podatek VAT,

  2. koszt opakowania – jeżeli klient życzy sobie, aby produkt posiadał specjalne opakowanie i opakowanie takie jest dostępne,

  3. koszt przesyłki, jeżeli produkt ma zostać wysłany pod wskazany przez klienta adres,

  4. inne informacje, jeżeli są one potrzebne.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy klient wyraża zgodę na warunki podane przez sprzedawcę.

 5. Gdy umowa sprzedaży ma być zawierana przez media społecznościowe lub za pośrednictwem poczty e-mail sprzedawcy lub innych środków porozumiewania się na odległość, klient przed jej zawarciem otrzymuje również link do regulaminu i powinien oświadczyć, iż:

  1. wyraża zgodę na warunki podane przez sprzedawcę i wie, iż zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty,

  2. składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na związanie jego treścią,

  3. składa oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych i o prawdziwości tych danych, a także podaje:

   1. imię i nazwisko,

   2. ulicę i numeru domu,

   3. miasto,

   4. kod pocztowy,

   5. numer telefonu,

   6. adres email,

   7. dane firmy, jeżeli zakupu dokonuje przedsiębiorca,

 6. Przy zawarciu umowy sprzedaży, nieważne w jaki sposób została ona zawarta, klient może również wskazać, iż chciałby aby wystawiona została na jego dane faktura.


§7

Procedura zawierania umów o dzieło

 

 1. Jeżeli klient chce zakupić produkt, podobny do tego który został już sprzedany, jest oferowany do sprzedaży lub którego w ogóle nie ma na stronie internetowej Shiraja, innych platformach sprzedażowych ani w mediach społecznościowych może skierować do sprzedawcy zapytanie czy jest on w stanie wykonać taki produkt, podając równocześnie dokładny opis produktu:

  1. poprzez adres e-mail sprzedawcy,

  2. za pośrednictwem strony internetowej Shiraja,

  3. za pośrednictwem innych platform sprzedażowych,

  4. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

 1. W odpowiedzi na zapytanie sprzedawca może wskazać, iż potrzebuje więcej informacji o produkcie lub np. zdjęcia do jego wykonania, a po otrzymaniu odpowiedzi podaje czy jest w stanie wykonać dany produkt, a jeżeli tak to podaje również:

  1. cenę jednostkową w kwocie brutto, czyli zawierającą w sobie także podatek VAT,

  2. koszt opakowania – jeżeli klient życzy sobie aby produkt posiadał specjalne opakowanie i opakowanie takie jest dostępne,

  3. koszt przesyłki, jeżeli produkt ma zostać wysłany pod wskazany przez klienta adres,

  4. inne informacje, jeżeli są one potrzebne.

 1. Umowa o dzieło zostaje zawarta, gdy klient wyraża zgodę na warunki podane przez sprzedawcę.

 2. Gdy umowa sprzedaży ma być zawierana przez media społecznościowe lub za pośrednictwem poczty e-mail sprzedawcy, klient przed jej zawarciem otrzymuje również link do regulaminu i powinien oświadczyć, iż:

  1. wyraża zgodę na warunki podane przez sprzedawcę i zamawia produkt z obowiązkiem zapłaty,

  2. zapoznał się z treścią regulaminu oraz wyraża zgodę na związanie jego treścią,

  3. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe oraz podaje:

   1. imię i nazwisko,

   2. ulicę i numeru domu,

   3. miasto,

   4. kod pocztowy,

   5. numer telefonu,

   6. adres email,

   7. dane firmy, jeżeli zakupu dokonuje przedsiębiorca,

 1. Przy zawarciu umowy o dzieło, nieważne w jaki sposób została ona zawarta, klient może również wskazać, iż chciałby aby wystawiona została na jego dane faktura VAT.


§ 8

Realizacja umów sprzedaży i umowy o dzieło


 1. Po zawarciu pomiędzy sprzedawcą a klientem umowy sprzedaży lub umowy o dzieło na adres e-mail klienta lub za pośrednictwem mediów społecznościowych lub w inny dostępny sposób, umożliwiający przechowywanie informacji na trwałym nośniku, przesyłane jest:

  1. potwierdzenie zawarcia umowy wraz z ewentualnymi dodatkowymi informacjami,

  2. regulamin wraz z wzorem odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do regulaminu.

 2. Jeżeli w skład produktu wchodzą dodatkowe elementy wyposażenia, instrukcje obsługi lub konserwacji, karta gwarancyjna (jeżeli na produkty została udzielona gwarancja) sprzedawca dołącza je do przesyłki. Do przesyłki dołączane są również zgodny z przepisami prawa dowód zakupu produktu i zawarcia umowy oraz inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

 3. Sprzedawca może utrwalić fotograficznie lub w inny sposób stan wysyłanych do klientów produktów i samej przesyłki.

 4. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych produktów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą dostawcy: poczta polska, inpost, kurier lub w inny sposób.

 5. Podane w ustępie 4 niniejszego paragrafu sposoby dostawy mają zastosowanie tylko do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli klient chce zamówić produkt na adres znajdujący się poza tym obszarem, powinien skontaktować się odrębnie ze sprzedawcą.

 6. Sprzedawca wysyła przesyłkę do klienta w terminie od 1 do 20 dni roboczych, termin ten nie dotyczy jednak realizacji umów o dzieło, który może być dłuższy i jest ustalany indywidualnie z klientem. Jeżeli w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży konsument nie otrzymał produktu może zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin do wydania produktu, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy sprzedaży.

 7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i produktów, które się w niej znajdują, przechodzi na konsumenta z chwilą jej wydania konsumentowi przez dostawcę lub sprzedawcę w przypadku przedsiębiorców jednak ryzyko to przechodzi na nich już z chwilą jej wydania dostawcy lub przedsiębiorcy, jeżeli odbiera on produkty osobiście.

 8. Klient przed odebraniem przesyłki ma prawo sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją w obecności dostawcy – prawo do tego zapewnia ustawa z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Jeżeli klient stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia przesyłki lub produktów nią przesyłanych ma prawo na miejscu, niezwłocznie poinformować o tym pracownika dostawcy i wymagać aby na miejscu sporządzony został odpowiedni protokół w formie pisemnej, w których wskazane zostaną wszystkie uszkodzenia przesyłki lub produktów. Klient ma prawo żądać egzemplarza takiego protokołu. Sprawdzenie przesyłki i produktów w obecności pracownika dostawcy może podlegać osobnej opłacie, według cennika dostawcy. Jeżeli konsument nie wykona procedury opisanej w niniejszym ustępie nie wpływa to w żaden sposób na jego prawa wynikające z rękojmi. W przypadku przedsiębiorcy procedura opisana w niniejszym ustępie jest obowiązkowa i odbywa się wyłącznie na koszt przedsiębiorcy.

 9. Szczegółowe zasady dostarczania przesyłek z produktami za pomocą dostawcy określa regulamin tego dostawcy.

 10. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, do chwili wydania mu przesyłki, konsument może w części lub w całości:

  1. zmienić zamówiony produkt lub produkty na inne,

  2. zmienić ilość zamówionych produktów,

  3. anulować zamówienie na produkt lub produkty,

  4. dokonać innych czynności przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 11. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 10 powyżej klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą przysługujących mu środków, w tym tych które wymienione zostały w niniejszym regulaminie.

 12. Jeżeli konsument nie dokona czynności, o których mowa w ust. 10 powyżej do czasu wydania mu przesyłki, może on odstąpić od umowy sprzedaży, według zasad określonych w § 13 regulaminu.

 13. Zmiana zamówienia zgodnie z ust. 10 może wiązać się z koniecznością ponownego przejścia procedury, o której mowa w § 6 regulaminu.

 14. Prawa o których mowa w ust. 10 nie przysługują konsumentowi, jeżeli produkt miał być wytworzony w ramach umowy o dzieło, według specyfikacji konsumenta lub służyć zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Postanowienie to nie ogranicza jednak żadnych uprawnień konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności konsument może więc zawsze może:

  1. bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła, jeżeli sprzedawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem produktu tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,

  2. jeżeli sprzedawca wykonuje produkt w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu konsument może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

  3. dopóki produkt nie został ukończony, konsument może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówioną cenę. Jednakże w wypadku takim konsument może odliczyć to, co sprzedawca oszczędził z powodu niewykonania produktu.

 15. Przedsiębiorcy nie przysługuje żadne z praw wskazanych w ust. 10 lub 14 niniejszego paragrafu - nie może on zmieniać ani anulować złożonego już zamówienia, a wyłącznie złożyć nowe zamówienie, co nie oznacza jednak anulowania poprzedniego.

 16. Klient może zawsze skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania aktualnych informacji o realizacji umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.

 17. W przypadku gdy występują wątpliwości co do korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub inne pytania co do właściwości produktu sprzedawca udzieli w tym przedmiocie odpowiednich wyjaśnień konsumentowi, który może skontaktować się z nim w sposób wskazany w regulaminie niniejszym.


§9

Płatności, ceny i zwroty


 1. Wszelkie ceny, podawane przez sprzedawcę:

  1. są określone w złotych polskich (PLN) lub innej walucie, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane i jest zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

  2. zawierają odpowiedni podatek VAT lub akcyzowy (są cenami brutto),

 2. Klient może dokonać zapłaty w ramach wykonania umowy sprzedaży lub umowy o dzieło:

  1. przelewem internetowym,

  2. w inny dostępny u sprzedawcy sposób.

 3. Sprzedawca przyjmuje od klientów płatności w złotych polskich (PLN) lub w innych walutach, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, regulaminu niniejszego lub umowy z klientem dokonuje zwrotu należności na rzecz klientów niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od, m.in: 

  1. otrzymania przesłanej przez konsumenta informacji o rezygnacji z części lub całości zamówienia według zasad określonych w § 8 ust. 10 lub § 13 regulaminu,

  2. przesłania do konsumenta informacji o uznaniu złożonej przez niego reklamacji za zasadną, jeżeli klient odstąpił od umowy, żądał obniżenia ceny lub reklamowany produkt nie mógł być naprawiony lub wymieniony na nowy, w związku z czym należało zwrócić jego cenę,

 5. Zwrot następuje w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność, chyba że indywidualne ustalenia z klientem przewidują co innego lub inny obowiązek wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


 1. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

§ 10
Warunki rękojmi dla konsumentów

 

  1. W przypadku wady produktu nabytego przez konsumenta w oparciu o umowę sprzedaży, konsument może na wadliwy produkt złożyć reklamację z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym wskazanymi w ustawie Kodeks cywilny (od art. 556). Podstawowe zasady składania reklamacji przez konsumentów wskazane zostaną poniżej. Są one wyłącznie informacyjne i w żaden sposób nie ograniczają uprawnień konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

  3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. W szczególności produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

  3. nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;

  4. został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym,

  5. został w sposób nieprawidłowy zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Sprzedawca odpowiada konsumentowi tak aby mógł on się zapoznać z odpowiedzią w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania produktu kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi.


§ 11
Warunki rękojmi dla przedsiębiorców

 

   1. Sprzedawca udziela rękojmi na produkty po uzyskaniu zapytania w tym przedmiocie, na warunkach wskazanych klientowi lub ustalonych z nim, które potwierdzone zostaną w formie elektronicznej lub pisemnej, pod rygorem nieważności.

   2. Jeżeli przedsiębiorca nie zwróci się do sprzedawcy z zapytaniem jak w ust. 1 paragrafu niniejszego wszelka odpowiedzialność sprzedawcy za produkty nabyte przez przedsiębiorców na podstawie umowy sprzedaży jest wyłączona, w tym odpowiedzialność za jakiekolwiek wady lub nieprawidłowe wykonanie produktów. Wyłączona jest również odpowiedzialność sprzedawcy przewidziana w przepisach o rękojmi. Sprzedawca nie odpowiada również wobec przedsiębiorców za uszkodzenia produktów w transporcie.


§ 12
Gwarancja przy sprzedaży


 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji przy sprzedaży, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, na produkty.

 2. Produkty mogą być objęte gwarancją przy sprzedaży udzielaną przez podmiot inny niż sprzedawca (gwarant), którym najczęściej jest producent produktu. Jeżeli gwarancja taka została udzielona, sprzedawca wraz z zakupionym produktem przesyła klientowi dokument gwarancyjny. Warunki tak udzielonej gwarancji będą zawarte w dokumencie gwarancyjnym lub w innym miejscu wskazanym przez gwaranta.

 3. Jeżeli na produkt udzielona została gwarancja przy sprzedaży i konsument zamierza wykonywać swoje uprawnienia z niej wynikające, może przesłać reklamację z tytułu gwarancji do sprzedawcy, wskazując przy tym, iż wykonuje on uprawnienia z tytułu gwarancji. Sprzedawca przekaże wówczas reklamację do gwaranta, pełniąc wyłącznie rolę pośrednika pomiędzy konsumentem a gwarantem. Sprzedawca może ale nie musi być pośrednikiem między przedsiębiorcą a gwarantem – co zależy od jego decyzji podjętej w każdym jednostkowym przypadku.


 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


§ 13
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży


 1. Poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i regulaminu niniejszego, konsument zawierający ze sprzedawcą umowę sprzedaży produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. strona internetowa Shiraja, inne platformy sprzedażowe, adres e-mail sprzedawcy) lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od takiej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Podstawowe zasady odstępowania przez konsumentów od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wskazane zostaną poniżej. Są one wyłącznie informacyjne i w żaden sposób nie ograniczają uprawnień konsumentów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę, na jeden ze sposobów wskazanych w § 2 ust. 4 regulaminu lub inny, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wysłanego do sprzedawcy drogą elektroniczną (np. poprzez adres e-mail sprzedawcy) przesyła konsumentowi na jego adres e-mail lub w inny sposób potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, takie jak koszt dostawy produktu do sprzedawcy na adres sprzedawcy.

 10. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 12. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 13. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsumenta nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – co ma najczęściej miejsce w przypadku produktów kupowanych u sprzedawcy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


 1. DOSTĘPNE DLA KONSUMENTÓW SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


§ 14


 1. Konsumentowi, jeżeli wejdzie on w spór ze sprzedawcą, przysługują poza postępowaniem sądowym także następujące, przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania tych sporów:

  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez polubowny sąd działający przy Inspekcji Handlowej (kontakt m.in.: https://wiih.ibip.wroc.pl/public/) lub Izbie Gospodarki Elektronicznej (kontakt m.in. www.mediacjeeizby.pl)

  2. wniosek do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, kontakt m.in. https://wiih.ibip.wroc.pl/public/.

 1. Konsument może skorzystać także z:

  1. bezpłatnej pomoc organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, takich jak:

   1. Federacja Konsumentów (kontakt m.in: sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl, 800 007 707),

   2. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (kontakt m.in.: porady@dlakonsumentow.pl, http://www.konsumenci.org/).

  2. pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, która jest również bezpłatna i której szczegółowe zasady dostępne są w siedzibach rzeczników lub na ich stronach internetowych,

 1. Inne porady konsument może także znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem www.uokik.gov.pl.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15

  1. Sprzedawca może przeprowadzać wszelkiego rodzaju promocje, w wybranym przez siebie zakresie i czasie. Każda promocja będzie posiadała swój własny regulamin, chyba że nie będzie tego wymagał jej charakter.

  2. Sprzedawca może zmienić postanowienia niniejszego regulaminu, wskazując jednocześnie, termin wejścia w życie danej zmiany. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowego brzmienia regulaminu, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  3. Wszelkie spory między przedsiębiorcą a sprzedawcą rozpatrywać będą sądy właściwe miejscowo ze względu na siedzibę sprzedawcy, a właściwe dla tych sporów jest prawo polskie. Właściwość sądów i prawa w sporach między sprzedawcą a konsumentami wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  4. Regulamin niniejszy w żadnym miejscu nie ogranicza praw, uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy regulacjami niniejszego regulaminu a przepisami prawa powszechnie obowiązującego, odnoszącymi się do konsumentów, stosować należy wyłącznie przepisy prawa.

  5. Regulamin niniejszy każdorazowo zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu oraz linki do wcześniejszych wersji.

  6. Regulamin niniejszy ma zastosowanie od dnia 3 stycznia 2020 roku.


Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowyODSTĄPIENIE

OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


.............................................

data i miejscowość


Shiraja Ewa Kowalska

Bronów nr 13

58-170 Dobromierz


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy (proszę wskazać umowę): …………………………………………………………………………………………………...………………………...


Data otrzymania towaru (ewentualnie zawarcia umowy): ………………………..………………………………………


Imię i nazwisko konsumenta ……………………………………………………………………………………………...


Adres konsumenta …………………………………………………………………………………………….…………...


Proszę wypełnić wykropkowane miejsca.


.............................................

podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)